Logo i3 BG_SRB

Проект СВ007.2.22.128 „Иновации, идеи и инициативи за младежи – i3“ e финансиран по Приоритетна ос 2 „Младежи“, СЦ 2.2. Хора за хора и работа в мрежи на „Програма за трансгранично сътрудничество Interreg — ИПП България — Сърбия 2014 — 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II).

Партньори по проекта:

 • Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“, Видин (България) – Бенефициент
 • Сдружение „Поглед за юга“, Бабушница (Сърбия) – Партньор

Период на изпълнение: 29.06.2022 – 28.09.2023

Основните цели на проекта са разработване, създаване и популяризиране на общ иновативен модел за комуникация, обучение и предаване на знания, платформа и мрежа – i3 за обучение на студенти и млади хора, стимулиращи иновациите, идеите и инициативата.

Дейности по проекта:

 1. Анализ на 3 сектора с най-висок потенциал за младежки иновации, идеи и инициативи в трансграничния регион – околна среда, технологии, начин на живот
 2. Разработване на i3 модел със стратегия за неговото популяризиране и приложение
 3. Разработване на учебни програми и материали, подбор на обучаеми и организиране на два 3-дневни семинара в България и Сърбия с по 20 представители на целевата група
 4. Разработване на i3 уеб платформа
 5. Организиране на i3 изложение в Сърбия с 60 представители на заинтересованите страни от България и Сърбия и създаване на i3 мрежа от партньори

Очаквани резултати:

 • Анализиран потенциал за младежки иновации, идеи и инициативи в трансграничния регион в секторите околна среда, технологии и начин на живот
 • Разработен i3 модел и стратегия за неговото популяризиране и приложение
 • Проведени 2 специализирани обучения за общо 40 младежи от България и Сърбия
 • Създадена i3 уеб платформа
 • Организирано i3 изложение с 60 представители на заинтересованите страни от България и Сърбия
 • Създадена i3 мрежа от партньори от България и Сърбия

Целеви групи и заинтересовани страни:

 • Ученици, студенти, млади хора, безработни – от 18 до 29-годишна възраст
 • Местни, регионални и национални администрации
 • Образователни и обучителни институции и професионалисти
 • Бизнес
 • Младежки организации, бизнес асоциации

ПРОЦЕДУРИ ПО PRAG

Our ref: CB007.2.22.128(3) – обявена на 07.10.2022

INVITATION TO TENDER FOR Development of the i3 (Ideas, Inventions, Innovation) model with strategy for promotion and application, methodology for selection of trainees, detailed training curricula and organization of two 3-day workshops – 1 in Bulgaria and 1 in Serbia

View the documentation here

Clarification No. 1 – Extension of deadline for submission of offers (publushed 27.10.2022)

View the Clarification here