Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС е основан през 2015 г. като сдружение с нестопанска цел със следните цели:

  • Да подкрепя развитието на иновациите и териториалното сътрудничество в услуга на публичните институции, гражданите, бизнеса и неправителствения сектор.
  • Да насърчава местното, регионално и трансгранично икономическо развитие чрез консултации и обучения на публични институции, бизнеса, гражданите и техните сдружения.
  • Да засили диалога между местната общност и съседните трансгранични територии за постигане на устойчиво местно и регионално развитие.
  • Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики на местно, регионално и трансгранично и транснационално ниво.
  • Да въвежда на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво добри практики от страната и други страни, свързани с иновациите, териториалното сътрудничество и устойчивото развитие.
  • Да подпомага мероприятия на държавни и местни органи на публичната власт, неправителствени и бизнес организации в дейности, които съвпадат с целите на Сдружението.
  • Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.
  • Да допринася за реализирането на целите на европейските политики, залегнали в стратегическите документи и програми на ЕС, подкрепящи трансфера на иновации, развитието на регионите и интелигентната специализация, трансграничното и транснационалното сътрудничество.

Виж още…