ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 2 СЪБИТИЯ ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“

Проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368

Дата на публикуване

02.08.2019 г. – 09:30

Дата на валидност

13.08.2019 г. – 13:00

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020

Възложител

Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“

Към документация