Сдружение „Институт за териториални иновации  и сътрудничество – ИТИС“, изпълняващ проект СВ007.2.22.128 „Иновации, идеи и инициативи за младежта – i3“, финансиран  по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България-Сърбия“ за периода 2014-2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) кани хора на възраст над 18 години (студенти, предприемачи и др.), които имат интерес да участват в специализирано обучение за развитие на собствен бизнес в следните сектори:

  1. Околна среда: вкл. иновативни технологии за опазване на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
  2. Технология: вкл. внедряване на интегрирани системи за управление на високотехнологични процеси, изкуствен интелект, иновативна мултимедия и др.
  3. Начин на живот: дейности, които подобряват качеството на живот, свободното време, здравето и др.

Учебният план за всяко от двете тридневни специализирани обучения (17-19 май 2023 г. или 29-31 май 2023 г.) включва:

  • Основни модули: Бизнес в полза на обществото, Изкуството на комуникацията, Да направим математиката
  • Специализирани модули според съответния сектор: представяне на сектора и конкуренцията, достъп до ресурси, технологии, финансиране, кадрови състав

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят:

  • CV във формат Europass (достъпно на:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc  )

  • Телефон за връзка и/или e-mail

Заявленията трябва да се подават по електронна поща itic.vidin@gmail.com до 05.05.2023 г., 17:00 ч. местно време.  Заявленията, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. За допълнителна информация може да се използва горепосоченият e-mail адрес или телефон: +359 88 40 74 995

По 10 кандидати за всяко обучение – 1 в  България и 1 в Сърбия ще бъдат избрани  за участие от името на всеки партньор по проекта, разходите за участие се покриват от проект „i3“. Участниците ще бъдат избрани въз основа на съответствието им с критериите за допустимост на целевата група и възможността за участие и ще бъдат оценени на два етапа. Първият етап е оценка въз основа на представената автобиография, опити специфични умения на кандидата. Кандидатите, които са преминали този етап, ще бъдат поканени на интервю.

Общата цел на проект „i3“ е да разработи, създаде и популяризира общ иновативен модел за комуникация, учене и трансфер на знания, платформа и мрежа – i3 за обучение на студенти и млади хора, стимулиране на иновациите, идеите и инициативността.

Изтегли поканата от тук!

*Програма „Interreg-ИПП ТГС България-Сърбия“ за периода 2014-2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)