Logo i3 BG_SRB

Проект СВ007.2.22.128 „Иновации, идеи и инициативи за младежи – i3“ e финансиран по Приоритетна ос 2 „Младежи“, СЦ 2.2. Хора за хора и работа в мрежи на „Програма за трансгранично сътрудничество Interreg — ИПП България — Сърбия 2014 — 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II).

Партньори по проекта:

 • Сдружение „Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС“, Видин (България) – Бенефициент
 • Сдружение „Поглед за юга“, Бабушница (Сърбия) – Партньор

Период на изпълнение: 29.06.2022 – 28.09.2023

Основните цели на проекта са разработване, създаване и популяризиране на общ иновативен модел за комуникация, обучение и предаване на знания, платформа и мрежа – i3 за обучение на студенти и млади хора, стимулиращи иновациите, идеите и инициативата.

Дейности по проекта:

 1. Анализ на 3 сектора с най-висок потенциал за младежки иновации, идеи и инициативи в трансграничния регион – околна среда, технологии, начин на живот
 2. Разработване на i3 модел със стратегия за неговото популяризиране и приложение
 3. Разработване на учебни програми и материали, подбор на обучаеми и организиране на два 3-дневни семинара в България и Сърбия с по 20 представители на целевата група
 4. Разработване на i3 уеб платформа
 5. Организиране на i3 изложение в Сърбия с 60 представители на заинтересованите страни от България и Сърбия и създаване на i3 мрежа от партньори

Очаквани резултати:

 • Анализиран потенциал за младежки иновации, идеи и инициативи в трансграничния регион в секторите околна среда, технологии и начин на живот
 • Разработен i3 модел и стратегия за неговото популяризиране и приложение
 • Проведени 2 специализирани обучения за общо 40 младежи от България и Сърбия
 • Създадена i3 уеб платформа
 • Организирано i3 изложение с 60 представители на заинтересованите страни от България и Сърбия
 • Създадена i3 мрежа от партньори от България и Сърбия

Целеви групи и заинтересовани страни:

 • Ученици, студенти, млади хора, безработни – от 18 до 29-годишна възраст
 • Местни, регионални и национални администрации
 • Образователни и обучителни институции и професионалисти
 • Бизнес
 • Младежки организации, бизнес асоциации

ПРОЦЕДУРИ ПО PRAG