Институт за териториални иновации и сътрудничество – ИТИС е основан през 2015 г. като сдружение с нестопанска цел със следните цели:

 • Да подкрепя развитието на иновациите и териториалното сътрудничество в услуга на публичните институции, гражданите, бизнеса и неправителствения сектор.
 • Да насърчава местното, регионално и трансгранично икономическо развитие чрез консултации и обучения на публични институции, бизнеса, гражданите и техните сдружения.
 • Да засили диалога между местната общност и съседните трансгранични територии за постигане на устойчиво местно и регионално развитие.
 • Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики на местно, регионално и трансгранично и транснационално ниво.
 • Да въвежда на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво добри практики от страната и други страни, свързани с иновациите, териториалното сътрудничество и устойчивото развитие.
 • Да подпомага мероприятия на държавни и местни органи на публичната власт, неправителствени и бизнес организации в дейности, които съвпадат с целите на Сдружението.
 • Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.
 • Да допринася за реализирането на целите на европейските политики, залегнали в стратегическите документи и програми на ЕС, подкрепящи трансфера на иновации, развитието на регионите и интелигентната специализация, трансграничното и транснационалното сътрудничество.

Предметът на дейност на ИТИС е:

 • Разработване, управление и изпълнение на проекти за подпомагане проучването на проблемите, свързани с иновациите, териториалното сътрудничество и местното, регионално, трансгранично и транснацонално развитие.
 • Организиране на обучения и консултиране на публичния, неправителствения и бизнес сектори с цел постигане на местно, регионално, трансгранично и транснационално икономическо и устойчиво развитие.
 • Подпомагане и насърчаване организирането на конференции и срещи, посветени на целите на Сдружението.
 • Взаимодействие с компетентни държавни и местни органи.
 • Сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
 • Участие в и подпомагане на проекти на държавните и местните органи на публичната власт, бизнеса и неправителствения сектор в области, сходни с целите на Сдружението.
 • Организиране и участие в контактни групи на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво.

Основните дейности на ИТИС са: разработване и участие в проекти за насърчаване на иновациите и териториалното сътрудничество съвместно с органи на публичната власт,  неправителствени организации и бизнеса, свързани с местното икономическо и устойчиво развитие. Създаване на капацитет на местно, регионално, трансгранично и транснационално ниво за разработване и изпълнение на политики и мерки за икономическо и устойчиво развитие.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА!